پروژه سیستم جامع آموزش منابع انسانی شرکت مپنا

اطلاعات آموزشی کلیه دوره های گذرانده شده ی پرسنل مپنا

امتیازات مربوط به دوره ها

امکان تقاضای دوره از طرف مدیر و یا پرسنل

امکان رد یا تائید دوره مورد نظر

تعداد فرم ها : 114

تعداد فرآیند ها : 40

تعداد گزارشات : 150

تعداد نفرات درگیر در پروژه : 6 نفر

مدت زمان اتمام پروژه : در حدود یک سال

adminجام