بلاگ

آخرین خبر ها و آپدیت ها

نمونه برنام برای فراخوانی Oracle Report درداخل ADF

نمونه برنامه زیر قابلیت فراخوانی یک گزارش Oracle Report 10g و 11g را در داخل Oracle ADF فراهم مینماید.
به کمک عبارت

 reportBean.setReportServerParam(OracleReportBean.RS_PARAM_DESTYPE,"cache");

پارامتر های اجرای گزارش را ست نمایید و به کمک عبارت

 reportBean.setReportParameter("param", parameterValue1);

پارامتر های خود گزارش را ست نمایید.
در نهایت هم به کمک عبارات

 OracleReportBean reportBean =<br />
new OracleReportBean("192.168.1.12", "80", null);<br />
reportBean.setReportServerParam(OracleReportBean.RS_PARAM_REPORT,"adfreport");
اطلاعات سرور گزارش و نام گزارش را ست نمایید.
درمثال بالا adfreport نام گزارش میباشد.
فایل پیوست:

 

OracleReportBuilder
royal visionنمونه برنام برای فراخوانی Oracle Report درداخل ADF
Share this post

نظر خود را وارد کنید:

Related Posts