بلاگ

آخرین خبر ها و آپدیت ها

اضافه نمودن رکورد در آخر جدول

زمان اضافه شدن رکورد رکورد جدید در ابتدا ی رکوردها قرار میگیرد با کد زیر که در حقیقت Override شده متد InsertRow در داخل ViewObjectImpl میباشد رکورد جدید در آخر قرار میگیرد

/**<br />
* Insert new Rows at the end of RowSet.<br />
* @param row<br />
*/<br />
@Override<br />
public void insertRow(Row row) {<br />
//go to the end of Rowset if it has rows<br />
Row lastRow = this.last();<br />
if (lastRow != null) {<br />
//insert new row at the end and make it current<br />
int indx = this.getRangeIndexOf(lastRow) + 1;<br />
this.insertRowAtRangeIndex(indx, row);<br />
this.setCurrentRow(row);<br />
} else { // empty Rowset<br />
super.insertRow(row);<br />
}<br />
}<br />
royal visionاضافه نمودن رکورد در آخر جدول
Share this post

نظر خود را وارد کنید:

Related Posts