بلاگ

آخرین خبر ها و آپدیت ها

نحوه اتصال وب لاجیک به سایتهایی که SSL هستند

سلام در این بلاگ قصد دارم نحوه اتصال وب لاجیک به سایتهایی که SSL هستند را توضیح بدهم.
اگر قصد دارید که مثلاً در داخل یک برنامه مانند JSF یا ADF به وب سایت بانک پاسارگاد متصل شوید تا از نتیجه تراکنش مطلع گردید با یک HTTPClient ساده نمیتوانید این موضوع را حل نمایید زیرا وب لاجیک امکان اتصال را به شما نمیدهد برای این منظور باید فایل crt وب سایت امن را در داخل وب لاجیک وارد نمایید تا یک لینک trust بین سرور ها ایجاد گردد.
مرحله اول گرفتن فایل crt از وب سابت میباشد در تصاویر زیر من نحوه گرفتن فایل را از یک وب سایت نمونه مانند سایت بانک پاسارگاد نمایش داده ام.
مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید تا فایل certificate دانلود گردد برای این منظور من از Firefox استفاده کرده ام.
سایت بانک پاسارگاد برای چک کردن وضعیت پرداخت: https://fanapepay.bpi.ir/checktransactionresult.aspx

پس از ذخیره فایل به مسیر jdk مربوط به middleware home بروید در کامپیوتر من این مسیر معادل D:\Oracle\Middleware\jdk160_24\bin
و فایل گرفته شده pasargad.pem را در آن فلدر ذخیره نمایید.
سپس به command prompt رفته و کدهای زیر را به ترتیب اجرا نمایید.

در این مرحله کلمه عبور برابر است با:DemoTrustKeyStorePassPhrase

در این مرحله برای سوال پرسیده شده کلمه yes را وارد نمایید.

حال وب لاجیک به راحتی میتواند به سابت SSL متصل گردد.
کد ارسال و نمونه برنامه در پیوست وجود دارد.

نمونه کد نوشته شده در managed bean برای ارسال کد به سایت پاسارگاد و خواندن جواب بازگشت

package view;<br />
import java.io.BufferedReader;<br />
import java.io.DataOutputStream;<br />
import java.io.InputStreamReader;<br />
import java.net.HttpURLConnection;<br />
import java.net.URL;</p>
<p>import java.security.cert.X509Certificate;</p>
<p>import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;<br />
import javax.net.ssl.SSLContext;<br />
import javax.net.ssl.TrustManager;<br />
import javax.net.ssl.X509TrustManager;</p>
<p>public class MyClass {</p>
<p>private final String USER_AGENT = "Mozilla/5.0";</p>
<p>public static void main(String[] args) throws Exception {</p>
<p>MyClass http = new MyClass();</p>
<p>System.out.println("\nTesting 1 - Send Https POST request");<br />
http.postAction();<br />
System.out.println("\nTesting 2 - After Send Https POST request");</p>
<p>}</p>
<p>public String postAction() throws Exception {<br />
// Create a trust manager that does not validate certificate chains<br />
TrustManager[] trustAllCerts = new TrustManager[]{<br />
new X509TrustManager() {<br />
public java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {<br />
return null;<br />
}<br />
public void checkClientTrusted(<br />
java.security.cert.X509Certificate[] certs, String authType) {<br />
}<br />
public void checkServerTrusted(<br />
java.security.cert.X509Certificate[] certs, String authType) {<br />
}<br />
}<br />
};</p>
<p>// Install the all-trusting trust manager<br />
try {<br />
SSLContext sc = SSLContext.getInstance("SSL");<br />
sc.init(null, trustAllCerts, new java.security.SecureRandom());<br />
HttpsURLConnection.setDefaultSSLSocketFactory(sc.getSocketFactory());<br />
} catch (Exception e) {<br />
System.out.println(e.getMessage());<br />
e.printStackTrace();<br />
}<br />
String url = "https://fanapepay.bpi.ir/checktransactionresult.aspx";<br />
URL obj = new URL(url);<br />
weblogic.net.http.SOAPHttpsURLConnection con = (weblogic.net.http.SOAPHttpsURLConnection) obj.openConnection();</p>
<p>//add reuqest header<br />
con.setRequestMethod("POST");<br />
con.setRequestProperty("User-Agent", USER_AGENT);<br />
con.setRequestProperty("Accept-Language", "en-US,en;q=0.5");</p>
<p>String urlParameters ="invoiceUID=6352140483062587301";</p>
<p>// Send post request<br />
con.setDoOutput(true);<br />
DataOutputStream wr = new DataOutputStream(con.getOutputStream());<br />
wr.writeBytes(urlParameters);<br />
wr.flush();<br />
wr.close();</p>
<p>int responseCode = con.getResponseCode();<br />
System.out.println("\nSending 'POST' request to URL : " + url);<br />
System.out.println("Post parameters : " + urlParameters);<br />
System.out.println("Response Code : " + responseCode);</p>
<p>BufferedReader in = new BufferedReader(<br />
new InputStreamReader(con.getInputStream()));<br />
String inputLine;<br />
StringBuffer response = new StringBuffer();</p>
<p>while ((inputLine = in.readLine()) != null) {<br />
response.append(inputLine);<br />
}<br />
in.close();</p>
<p>//print result<br />
System.out.println(response.toString());<br />
return null;<br />
}<br />
}

firefox-step1.png

%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA - نحوه اتصال وب لاجیک به سایتهایی که SSL هستند

firefox-step2.png

%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA - نحوه اتصال وب لاجیک به سایتهایی که SSL هستند

%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA - نحوه اتصال وب لاجیک به سایتهایی که SSL هستند

%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA - نحوه اتصال وب لاجیک به سایتهایی که SSL هستند

%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA - نحوه اتصال وب لاجیک به سایتهایی که SSL هستند

%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA - نحوه اتصال وب لاجیک به سایتهایی که SSL هستند

%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA %D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA - نحوه اتصال وب لاجیک به سایتهایی که SSL هستند

royal visionنحوه اتصال وب لاجیک به سایتهایی که SSL هستند
Share this post

نظر خود را وارد کنید:

Related Posts