بلاگ

آخرین خبر ها و آپدیت ها

نحوه خواندن مقدار یک LOV در زمان Runtime

اگر روی یک فیلد LOV داشته باشید و در لایه View Controller بخواهید به رکورد متناظر دسترسی داشته باشید مثلاً بخواهید بدانید رکوردی که کاربر انتخاب کرده است چه مقداری دارد باید از کد یر استاده کنید در کد زیر مقدار CmemSetupPost برابر نام binding فیلدی است که LOV میباشد.
مقدار ValueField برابر نام فیلدی از ViewObject مربوط به LOV است که میخواهیم مقدار آن را بدست آوریم.
بر روی فیلدی که LOV دارد یک ValueChangeListener بنویسید با شرایط زیر:

public void post_changed(ValueChangeEvent valueChangeEvent) {</p>
<p>BindingContainer bindings =<br />
BindingContext.getCurrent().getCurrentBindingsEntry();<br />
JUCtrlListBinding listBinding =<br />
(JUCtrlListBinding)bindings.get("CmemSetupPost");<br />
int index=(Integer)valueChangeEvent.getNewValue();</p>
<p>Number newValue=(Number)((ViewRowImpl)listBinding.getValueFromList(index)).getAttribute("ValueField");<br />
}
royal visionنحوه خواندن مقدار یک LOV در زمان Runtime
Share this post

نظر خود را وارد کنید:

Related Posts