نمونه صفحه 4

4 - نمونه صفحه 4

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در پی برگزاری مناقصه‌ی سامانه جامع تاکسیرانی مشهد، گروه رویال ویژن را با مدیریت جناب مهندس امیرحسین خان‌اف

Features

  • تاکسرانی
  • پروژه ها
Share

Related Work

نمونه صفحه 2

نمونه صفحه 2

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در پی برگزاری مناقصه‌ی سامانه جامع تاکسیرانی مشهد، گروه رویال ویژن را با مدیریت جناب مهندس امیرحسین خان‌اف، با کسب حداکثر امتیاز فنی و بهترین قیمت پیشنهادی در تاریخ 10/11/1394 بصورت رسمی به عنوان برنده‌ی این مناقصه اعلام کرد.

نمونه صفحه تاکسیرانی 1

نمونه صفحه تاکسیرانی 1

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در پی برگزاری مناقصه‌ی سامانه جامع تاکسیرانی مشهد، گروه رویال ویژن را با مدیریت جناب مهندس امیرحسین خان‌اف، با کسب حداکثر امتیاز فنی و بهترین قیمت پیشنهادی در تاریخ 10/11/1394 بصورت رسمی به عنوان برنده‌ی این مناقصه اعلام کرد.

نمونه صفحه 3

نمونه صفحه 3

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در پی برگزاری مناقصه‌ی سامانه جامع تاکسیرانی مشهد، گروه رویال ویژن را با مدیریت جناب مهندس امیرحسین خان‌اف