BPM SUITE

Capture 1 1024x520 - BPM SUITE

ویژگی های اصلی ORACLE BPM SUITE

 • Bpmn 2.0 modeling & simulation
 • Web-based process composer
 • Model is the executable
 • Business catalog driven collaboration
 • Social process space
 • Ad-hoc and collaborative processes 
 • Rich process analytics
 • Unified bpm & soa runtime server

برای سالهای متمادی محصول ALMPM شرکت BEA به عنوان یک محصول کاملا USER FRIENDLY برای توسعه فرآیند ها مورد استفاده قرار می گرفت با خرید شرکت BEA توسط اوراکل محصول ORACLE BPM SUITE توانست راحتی محصول ALBPM را با قدرت ORACLE FUSION ترکیب نموده و یک موتور برای اجرای فرای فرآیند های مبتنی بر انسان HUMAN-CENTRIC توانست راحتی محصول ALBPM را با قدرت ORACLE FASION ترکیب نموده و یک موتور برای اجرای فرآیند های مبتنی بر انسان HUNAN-CENTRIC فراهم آورد و این محصول بر پایه استاندارد بوده و اط لحاظ امکانات طراحی فرآیند از سایر رقیبان پیشتاز میباشد.

1 - BPM SUITE

پشتیبانی از bpmn 2.0 برای مدلینگ و شبیه سازی modeling & sinulation 

 

مدل ایجاد گردیده قابل اجرا میباشد ZERO CODING

2 1 300x211 - BPM SUITE

طراحی فرآیندهای ad hoc

یک محیط یکپارچه برای اجرای فرآیند و SOA 

3 - BPM SUITE

شبیه سازی فرآیند قبل از اجرا و تعریف kpi های مختلف.

تعریف business rule به سادگی 

قابلیت استفاده از human task

4 - BPM SUITE

قابلیت اطلاع یابی از وضعیت فرآیند های اجرا گردیده بصورت تحت وب با استفاده از BAM

7 1024x594 - BPM SUITE

لیست خدمات

 • آموزش استفاده از ابزار و ترسیم و راه اندازی فرآیند با آن با استفاده از منابع آموزشی استاندارد شرکت اوراکل
 • فارسی سازی و بومی سازی محصول
 • تبدیل فرآیندهای شرکت شما در محیط های VISIO, QPR,… به محیط BPM و اجرا نمودن آنها
 • فروش مجوز
 • تشخیص فرآیند های شرکت شما و بهبود فرآیند توسط تیم مجرب
royal visionBPM SUITE