کارتابل فرآیندی

زمانیکه فرآیند های سازمان را به کمک BPEL یا BPMN طراحی و در محیط SOA SUITE یا BPM SUITE اجرا مینمایید در خلال فرآیند های طراحی گردیده اگر نیاز به تعامل با کاربر باشد مانند فرآیند مرخصی که بعد از ارسال در خواست مرخصی توسط کاربر باید مدیر مربوطه در خواست را مشاهده و تایید نماید در چنین وضعیتی برنامه WORK LIST یک کارتابل تمام عیار است که فرد مدیر وارد آن شده و در لیست کارهای جاری خود در خواست مرخصی را مشاهده نموده و میتواند آن را تایید یا رد نماید.
1 1 300x95 - ORACLE WORK LIST
از جمله ویژگی های این برنامه کارتابل (WORK LIST) میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

1024x489 - ORACLE WORK LIST

تعیین جانشین برای مدت مشخص یا برای نوع خاصی از در خواست ها در این حالت برای مدت معین شده بطور اتوماتیک کار ها به کارتابل شخص جایگزین ارسال میگردد.

  • نمایش گرافیکی میزان کارهای انجام شده یا انجام نشده
  • نمایش گرافیکی میزان کار های انجام شده یا انجام نشده
  • ایجاد گزارش های مختلف بر روی کارتابل 
  • تعیین قانون (RULE) برای کارهایی که در زمان مشخص شده
  •  (DEAD-LINE) انجام نشده اند

ایجاد یک یا چند کار (SUB-TASK)  برای یک کار محول شده به اشخاص مختلف جمع آوری آن و سپس تکمیل کار محول گردیده بدین صورت که مثلا مدیر می تواند برای تایید یا رد در خواست مرخصی در کارتابل خود یک کار به مسئول مرخصی در منابع انسانی ارسال مینماید و از او در خواست اطلاعات اضافی مینماید سپس بر اساس آن اطلاعات در خواست مرخصی کارمند خود را تایید یا رد مینماید

ارسال کار های محول شده در کارتابل توسط EMAIL یا INSTANT MESSAGING یا VOICE MAIL یا SMS جالب آنکه ایمیل ارسال شده توسط کارتابل این امکان را دارند که فرد بر روی همان تصمیم خود را اعمال کند مثلا بر وری ایمیل آمده با عنوان در خواست مرخصی تایید و رد را بر رئی همان ایمیل اعمال نماید.

ایجاد فیلتر های گوناگون برای در خواست های مختلف

ایجاد نظریه (COMMENTS) و پیوست (ATTACHMENTS)  بر روی درخواست

تعیین جانشین برای مدت مرخصیف هر فردی می تواند برای مدتی که در مرخصی میباشد فردی را به عنوان جانشین خود معرفی کند تا در این زمان کار ها اتوماتیک به کارتابل جانشین منتقل گردد.

اجرا و ساخت گزارشات مختلف و نمایش کامل تاریخچه کار

لیست خدمات

  • فارسی سازی کامل کارتابل
  • اضافه و کم کردن عملیات مختلف به کارتابل مانند اضافه کردن سیستم جدید به منو کارتابل…
  • خصوصی سازی کارتابل و اطلاعاتی که نمایش میدهد
  • یکپارچه سازی آن با سایر کارتابل ها
2 8 1024x477 - ORACLE WORK LIST
royal visionORACLE WORK LIST