weblogic

All posts tagged weblogic

ایجاد یک تایمر در سرور weblogic

بسیاری از مواقع لازم است تا در یک برنامه تحت وب یک تایمر نوشت تا در زمان لازم صدا شود و سپس در بازه زمانی های مختلف صدا گردد و کد ما را اجرا نماید.
بعنوان مثال در یک پروژه من لازم داشتم تا هر شب ساعت 11 شب index های مربوط به lucene بازسازی گردد جهت انجام این کار از تایمر استفاده کردم.
تنظیم تایمر ساده است
کدی که قرار است صدا شود را مشخص میکنیم و زمان شروع و مدت زمان تناوب را مشخص میکنیم.
برای استفاده از تایمر در weblogic باید library مربوط به commonj را به پروژه اضافه کنید من آن را پیوست کرده ام.

لینک مربوط به نوشتار این library

TimerManager tm = (TimerManager) ic.lookup("java:comp/env/tm/TimerManager");<br />
Calendar c= new GregorianCalendar();<br />
c.set(c.HOUR_OF_DAY, 23); //run this job tonight at 23 o clock.<br />
//c.getTime() -&gt; says when this job must be started.<br />
//10*1000 means 10,000 milisecond==10 seconds, says the interval of each request to start.<br />
tm.scheduleAtFixedRate(new TestTimerListener(), c.getTime(), 10 * 1000);

پروژه مربوطه در نسخه jdeveloepr 11.3 پیوست گردیده است پروژه را باز سپس در پروژه ViewController تغییر لازم برای حذف library مربوط به commonJ و اضافه کردن آن از مسیر جدید را انجام دهید پروژه را run نمایید و به آدرس
http://127.0.0.1:7101/timer-application-viewcontroller-context-root/untitled1.html
بروید

فایل مربوط به library

فایل پیوست:
خواندن بیشتر
royal visionایجاد یک تایمر در سرور weblogic

ساخت کاربر در weblogic حذف تغییر کلمه عبور…

توسط پروژه زیر میتوانید به وب لاجیک متصل گردید و کلیه کارهای زیر را انجام دهید.

اضافه کردن کاربر
حذف کاربر
اضافه کردن کاربر به گروه
چک کردن گروههایی که ماربر در آن عضو است…
لیست کردن تمام کاربران
لیست کردن تمام گروه ها

و خلاصه تمام کارهایی که با کاربران و گروههای وب لاجیک میخواهید انجام دهید.

این پروژه با استفاده از MBEAN به WEBLOGIC متصل میگردد و همانطور که میدانید با اتصال MBEAN درست مانند این است که شما پشت کنسول وبلاجیک هستید.

برای اجرای پروژه کافیست پروژه را در JDeveloper باز نمایید (هر نسخه از 11g) و سپس فایل config.properties را اصلاح نماییدو اطلاعات AdminServer وبلاجیک آن را تنظیم و سپس آن فایل جاوا را اجرا و از توابع داخل آن استفاده نمایید.

فایل پیوست:
userSecurityWeblogic
خواندن بیشتر
royal visionساخت کاربر در weblogic حذف تغییر کلمه عبور…