بلاگ

آخرین خبر ها و آپدیت ها

برنامه خواندن lable فیلد ها از پایگاه داده

در بسیاری از موارد label مربوط به فیلد ها در داخل پایگاه داده وجود دارد بصورت نوشته فارسی در داخل comment مربوط به فیلد ها در داخل پایگاه داده برای این منظور من برنامه نوشتم که کار های زیر را انجام میدهد.

[ol]
[li]مسیر پروژه را میگیرد[/li]
[li]تمام Entity Object ها را شناسایی مینماید [/li]
[li]برای هر eo تمام attribute ها را شناسایی میکند[/li]
[li]برای هر attribute نام ستون جدول را شناسایی منکند[/li]
[li]از روی نام جدول به سراغ comment آن در داخل پایگاه داده میرود[/li]
[li]برنامه یک app Module دارد که باید connection آن ست گردد.[/li]
[li]connection برنامه باید به کاربری تنظیم گردد که دسترسی خواندن comment جداول را دارد.[/li]
[li]شما فقط کافیست connection را تنظیم نمایید و مسیر برناه را مشخص نمایید.[/li]
[/ol]

دانلود برنامه
royal visionبرنامه خواندن lable فیلد ها از پایگاه داده
Share this post

نظر خود را وارد کنید:

Related Posts